„Csak az gyógyít, ha az emberi lélek tükrében az egész közösség tükröződik,és a közösségben minden egyes tagjának ereje él.” (Rudolf Steiner)

Iskolánk az 1990-es évek közepén néhány ember lelkéből eredő, vágyott, ezért átültetett valóságként indult útjára Debrecenben.

Ennek a keretnek szélesre tárt kapuin azóta áthullámzott, áthullámzik az a világ, mely lassan, egyre határozottabb formát alakít ki magának éppen az adott keretek hatására. Valahogyan úgy, ahogyan a hullám is harmonikus csomópontokba, mintákba rendeződik szűk tér határairól visszaverődve. Szeretnénk ezeket a „feltételeket” megfigyelni, számba venni, és egy élő rendszernek – az iskolának – jellegzetes csomópontjait, arcát úgy bemutatni, hogy az alapkarakterét, felelősségteljes szabadságát megtartva továbbfejlődhessen.

Alapvető célunk a Waldorf-pedagógia emberszemlélete alapján olyan iskolát működtetni, ahol gyermekeink keresztény szellemiségben nevelkedve, magyar hagyományunk értékeinek biztos talaján állva, saját képességeiket kibontakoztatva, kornak megfelelő, használható ismeretekhez jutnak. Ahol tanulmányaik végére megtanulhatnak: megismerni, teremteni, dolgozni, az élő-élettelen világgal, önmagukkal békésen együtt élni.

8 osztályos egységes Waldorf-iskolánk pedagógiáját a steineri emberképre építi, melynek kiemelt része az, hogy az ember testi-lelki-szellemi lény, ezen részek harmonikus fejlődésében nyilvánul meg egész-sége,  ezért a tanulásban különösen fontos az érzés-akarat-gondolkodás komplex fejlesztése és dinamikus egyensúlya.  A gyermek fejlődésének segítése pedagógiánk fő célja, ennek szolgálatába állítjuk pedagógiánkat és szervezeti életünket. Az iskola pedagógiai életéért a pedagógusok közössége, a Tanári Kollégium felel, melynek feladatát a Kerettanterv részletesen szabályozza.

A nevelést és oktatást nem egy tevékenység eredményének tekintjük, hanem a gyermek és a tanár közt létrejövő szabad interakcióknak, ahol a pedagógus egész személyiségével nevel, azáltal, hogy kreatívan alkalmazza a gyermek fejlődését leginkább segítő pedagógiai eszközöket. Az ezzel a pedagógiai alkotói szabadsággal együtt járó tanári egyéni felelősség így kiemelt szerephez jut. Mivel tanáraink munkaeszköze saját személyiségük, munkájuk hatékonyságát döntően befolyásolja szakmai felkészültségük, kompetenciájuk és hitelességük, ezért hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbképzésre, melynek palettája széles: pedagógiai, önismereti, művészeti, tudati-szellemi. Belső továbbképzésünk kiemelt eleme a heti rendszerességű tanári konferencia.

Pedagógusaink nevelő partnerként tekintenek a szülőre, és ennek érdekében folyamatos nyílt, bizalomteljes, együttműködő és megoldásra törekvő párbeszéd kialakítására törekszenek a gyermek érdekében, aki a pedagógiai tevékenység középpontjában áll.

Oktatásunk a Waldorf-kerettantervre épül, ennek alapján dolgoztuk ki saját pedagógiai programunkat.

Szervezetünk önigazgató intézmény, ami azt jelenti, hogy  – a külső jogi környezethez igazodó – saját belső szabályozásunkat nekünk lehet és kell létrehozni. Ennek a szabadsága és felelőssége csak együtt értelmezhető. Tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy minden, ami körülveszi a gyermeket, még az iskola struktúrája is, nevelő hatással bír. Ezért az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok éppúgy hozzátartoznak a pedagógusok munkájához, mint a tanórák megtartása. Szükség van a folyamatos tanulásra az új és újabb feladatok megoldásához, így válik a Waldorf-közösség tanuló közösséggé, ahol nem csak a gyermek, hanem a közösség minden tagja fejlődhet.

Az iskolánkban kiemelt fontosságú az emberek közti társas kapcsolatok (szociális élet) tudatos kezelése, amely hagyományosan három részre tagozódik: gazdasági, jogi és szellemi terület. A szociális élet akkor működik jól, ha erre a három részre egyetlen folyamat elemeiként tekintünk, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, egyensúlyban vannak és kölcsönösen segítik egymást. E területeknek három meghatározó értéke van: a testvériség leginkább a szükségletek-szolgáltatások-védelem terén mutatkozik meg; az egyenlőség a megegyezéseinkben, jogaink és kötelességeink gyakorlásában, a szabadság pedig a tehetségek-képességek-impulzusok terén fogható meg.

A Waldorf-szülők a pedagógiai együttműködés mellett a fenntartói feladatokban való konkrét szerepvállalással vehetnek részt az intézmény fenntartásában és működtetésében. Az intézményben a feladatok kiosztása a mandátum elv alapján történik, melynek lényeges elemei: az érintettek részvétele, a feladat pontos megfogalmazása, ennek delegálása kompetens személyeknek a feladathoz tartozó felelősségi- és jogkörökkel együtt, megvalósítás, visszatekintés és beszámoló, valamint tehermentesítés.

Az iskola működése, mint közös cél szolgálatában az intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat rendeltetésszerűen és a Waldorf-pedagógia alapelveinek megfelelően gyakorolják.

Szervezetünk az „Utak a minőséghez” minőséggondozó eljárás használata mellett kötelezte el magát, belső szabályozásunk legfontosabb dokumentuma a minőségügyi kézikönyv.

A debreceni Napraforgó Waldorf Iskola küldetése, hogy teret adjon közösség teremtésére és szolgálatára, egymástól tanulásra, egyéni utak bejárására a felelősségteljes szabadság eléréséhez.

Lehetőségünk és feladatunk, hogy kapcsolatteremtéssel segítsük egy jól működő Waldorf-iskolaközösség létrehozását és működtetését, mely a gyerekek harmonikus fejlődését szolgálja.